KRYTERIA REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLI 2024.2025 R.

STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH W ZSP NR 5 W BRZESZCZACH

 

 

Procedury dotyczące bezpieczeństwa dzieci
w Przedszkolu nr 2 z oddziałami integracyjnymi
„Słoneczko” w Brzeszczach

W Przedszkolu nr 2 „Słoneczko” w Brzeszczach obowiązują
następujące procedury:

I. PROCEDURA –     dotyczy przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola
II. PROCEDURA –   dotyczy przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że dziecko z przedszkola chce odebrać
rodzic/opiekun prawny będący pod wpływem alkoholu lub narkotyków
III. PROCEDURA –  dotyczy przypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane z przedszkola
IV. PROCEDURA –   dotyczy przypadku odbierania dziecka z przedszkola przez rodziców rozwiedzionych, żyjących
w separacji lub wolnym związku
V. PROCEDURA –      dotyczy przypadku, gdy na terenie przedszkola zdarzył się dziecku nieszczęśliwy wypadek
VI. PROCEDURA –    dotyczy przypadku, gdy do przedszkola uczęszcza dziecko przewlekle chore
VII. PROCEDURA – dotyczy postępowania w przypadku wystąpienia w przedszkolu choroby zakaźnej, wszawicy
VIII. PROCEDURA – dotycząca zabaw w ogrodzie, spacerów i organizowania wycieczek poza teren przedszkola
dotyczy bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

Cel główny

Wprowadzenie procedur dotyczących bezpieczeństwa dzieci w Przedszkolu nr 2 z oddziałami integracyjnymi „Słoneczko” w Brzeszczach znajduje swoje uzasadnienie w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo każdego dziecka objętego opieką naszej placówki.

W sytuacjach trudnych oraz zagrażających bezpieczeństwu dziecka nauczyciele i pozostały personel przedszkola są zobowiązani postępować zgodnie z przyjętymi procedurami.

Rodzice zobowiązani są znać i przestrzegać postanowienia niniejszego dokumentu.

Sposób prezentacji procedur

1. Udostępnienie dokumentu na stronie internetowej przedszkola.
2. Zapoznanie wszystkich pracowników przedszkola z treścią procedur.
3. Zapoznanie rodziców z obowiązującymi w placówce procedurami na zebraniach organizacyjnych we wrześniu każdego roku szkolnego.

Dokonywanie zmian w procedurach

Wszelkich zmian w opracowanych procedurach dotyczących bezpieczeństwa dzieci w przedszkolu może dokonać z własnej inicjatywy lub na wniosek rady pedagogicznej dyrektor placówki. Wnioskodawcą zmian może być również rada rodziców.

Proponowane zmiany nie mogą być sprzeczne z prawem.
Procedury wchodzą w życie z dniem 15 listopada 2017 roku.

I PROCEDURA – dotyczy przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola

1. Za bezpieczeństwo dzieci w drodze do przedszkola i z przedszkola odpowiadają rodzice/prawni opiekunowie.
2. Rodzice osobiście powierzają dziecko woźnej lub nauczycielowi.
3. Nauczyciel bierze pełną odpowiedzialność za dziecko od momentu jego wejścia do sali.
4. Rodzice/prawni opiekunowie mają obowiązek przyprowadzać do przedszkola dziecko zdrowe. Wszelkie dolegliwości dziecka zobowiązani są zgłaszać nauczycielowi i udzielać wyczerpujących informacji na ten temat.
5. Nauczyciel ma prawo odmówić przyjęcia dziecka, jeśli jego stan sugeruje, że nie jest ono zdrowe.
6. Nauczyciel ma prawo dokonać pomiaru temperatury dziecka, jeśli z jego obserwacji wynika, że dziecko może być chore. W przypadku, kiedy temperatura dziecka wskazuje na stan podgorączkowy lub chorobowy, nauczyciel odmawia przyjęcia dziecka do grupy.
7. Dziecko należy przyprowadzić do przedszkola do godz. 9:00, lub w dowolnym czasie, po uprzednim poinformowaniu przedszkola o późniejszym przybyciu dziecka.
8. Wydanie dziecka innym osobom, niż rodzice/prawni opiekunowie może nastąpić tylko w przypadku pisemnego upoważnienia podpisanego przez rodziców/ prawnych opiekunów. Wypełnione upoważnienie z wykazem osób odpowiedzialnych za odbiór dziecka z przedszkola rodzice/opiekunowie składają osobiście u nauczyciela grupy lub w sekretariacie przedszkola.
9. Wicedyrektor jest zobowiązany niezwłocznie przekazać pisemne upoważnienie wychowawcom grup.
10. W oddziałach popołudniowego rozchodzenia się dzieci muszą znajdować się listy zbiorcze osób upoważnionych do odbioru dzieci z każdej grupy wiekowej.
11. Nauczyciel w razie najmniejszych wątpliwości, ma obowiązek sprawdzić zgodność danych osoby odbierającej dziecko z przedszkola z dokumentem tożsamości.
12. Jeśli okaże się, że dane nie są zgodne, nauczyciel powiadamia rodziców/ prawnych opiekunów i dyrektora placówki oraz nie wydaje dziecka do wyjaśnienia sprawy.
13. Przy odbieraniu dziecka z ogrodu przedszkolnego wymaga się od rodziców / prawnych opiekunów, aby podeszli razem z dzieckiem do nauczyciela i zgłosili fakt odebrania dziecka.
14. Dopuszcza się możliwość wydania dziecka innej pełnoletniej osobie, niż wymienione w karcie zgłoszenia, jednak wyłącznie po uprzednim przekazaniu takiej informacji przez rodziców/ prawnych opiekunów bezpośrednio nauczycielowi w formie ustnej lub pisemnej.
15. Przedszkole nie wydaje dziecka osobom niepełnoletnim..
16. Upoważnienie zawiera zapis: „od momentu odebrania dziecka z przedszkola przez osobie upoważnioną, cała odpowiedzialność za zdrowie i życie dziecka spoczywa na osobie dającej upoważnienie”.

II PROCEDURA – dotyczy przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że dziecko z przedszkola chce odebrać rodzic/opiekun prawny będący pod wpływem alkoholu lub narkotyków

1. Nauczyciel nie wydaje dziecka i zawiadamia dyrektora.
2. Zawiadamia o zaistniałym fakcie drugiego rodzica/ prawnego opiekuna lub inną osobę upoważnioną przez rodziców do odebrania dziecka z przedszkola.
3. W przypadku odmowy odebrania dziecka przez inne osoby upoważnione do odbioru, dyrektor lub nauczyciel powiadamia o zaistniałej sytuacji jednostkę policji.
4. Po rozpoznaniu przez Policję sytuacji domowej dziecka dyrektor przedszkola i Policja podejmują decyzję o dalszym postępowaniu w sprawie.
5. Po zdarzeniu dyrektor przedszkola przeprowadza rozmowę z rodzicami w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji oraz zobowiązuje ich do przestrzegania zasad określonych w Procedurach bezpieczeństwa dziecka w przedszkolu.
6. Po zakończeniu działań interwencyjnych dotyczących zaistniałego zdarzenia nauczyciel sporządza notatkę służbową i przekazuje ją dyrektorowi.
7. Jeśli w/w sytuacja powtarza się dyrektor zobowiązany jest powiadomić Sąd Rodzinny – Wydział Rodzinny i Nieletnich i powiadomić rodziców o podjętych działaniach

III PROCEDURA – dotyczy przypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane z przedszkola

1. Jeśli dziecko nie zostanie odebrane z przedszkola w godzinach otwarcia placówki, nauczyciel powiadamia o tym fakcie wicedyrektora przedszkola.

2.Wicedyrektor lub pod jego nieobecność nauczyciel zawiadamia o zaistniałej sytuacji rodziców/prawnych opiekunów i zobowiązuje ich do niezwłocznego odebrania dziecka z przedszkola.

3. Jeśli próba zawiadomienia rodziców się nie powiedzie, wicedyrektor zawiadamia dyrektora. Wicedyrektor lub nauczyciel zwraca się o pomoc do policji w celu ustalenia miejsca pobytu rodziców/ prawnych opiekunów.

4. Po konsultacji z policją wicedyrektor lub nauczyciel może:

a) podjąć decyzję o odprowadzeniu dziecka do domu, jeśli rodzice/ prawni opiekunowie lub inne osoby upoważnione do odbioru dziecka są w domu i z obserwacji wynika, że mogą sprawować opiekę nad dzieckiem (np. nie są pod wpływem alkoholu, środków odurzających, itp.),

b) zwrócić się do policji z prośbą o podjęcie dalszych działań przewidzianych prawem, łącznie z umieszczeniem dziecka w pogotowiu opiekuńczym.
5. Nauczyciel sporządza ze zdarzenia notatkę służbową, którą przekazuje wicedyrektorowi przedszkola.

6. Po zdarzeniu wicedyrektor lub dyrektor przeprowadza rozmowę z rodzicami/prawnymi opiekunami dziecka w celu wyjaśnienia sytuacji oraz zobowiązuje ich do przestrzegania prawa obowiązującego w przedszkolu.

7. Jeśli przypadki nieodbierania dziecka z przedszkola powtarzają się, dyrektor zobowiązany jest powiadomić Sąd Rodzinny i poinformować rodziców/prawnych opiekunów o podjętych działaniach.

IV PROCEDURA – dotyczy przypadku odbierania dziecka z przedszkola przez rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub wolnym związku

1. Nauczyciel wydaje dziecko każdemu z rodziców, jeśli ma on zachowane prawa rodzicielskie, o ile postanowienie sądu nie stanowi inaczej.
2. Jeśli do przedszkola zostanie dostarczone postanowienie sądu o sposobie sprawowania przez rodziców opieki nad dzieckiem, nauczyciel postępuje zgodnie z tym postanowieniem.
3. O każdej próbie odebrania dziecka przez rodzica/opiekuna nieuprawnionego do odbioru, nauczyciel powiadamia dyrektora i rodzica/opiekuna sprawującego opiekę nad dzieckiem.
4. W sytuacji, kiedy oboje rodzice wykonują władzę rodzicielską a mimo to na terenie przedszkola dochodzi między nimi do sporów o odbiór dziecka, np. kłótnie rodziców, wyrywanie sobie dziecka, itp. nauczyciel lub dyrektor powiadamia policję.

V PROCEDURA – dotyczy przypadku, gdy na terenie przedszkola zdarzył się dziecku nieszczęśliwy wypadek

1. Nauczyciel:
1.1 Zapewnia opiekę i w miarę możliwości udziela dziecku doraźnej pomocy przedmedycznej.
1.2 Powiadamia wicedyrektora placówki, a ten dyrektora i rodziców/prawnych opiekunów dziecka o nieszczęśliwym wypadku.
1.3 Jeśli zachodzi konieczność, wzywa na miejsce lekarza.
1.4 Sporządza notatkę służbową, w której opisuje przebieg zdarzenia.
1.5 Powiadamia inspektora BHP o zdarzeniu.

W razie wypadku powodującego ciężkie uszkodzenia ciała, wypadku zbiorowego lub śmierci, dyrektor lub wicedyrektor lub inny pracownik przedszkola, który powziął wiadomość o wypadku podejmuje następujące działania:
1. Niezwłocznie zapewnia poszkodowanemu opiekę.
2. Sprowadza fachową pomoc medyczną.
3. W miarę możliwości udziela poszkodowanemu pierwszej pomocy.

Dyrektor lub wicedyrektor lub upoważniony przez niego pracownik ma obowiązek:
1.Niezwłocznie powiadomić o wypadku rodziców/ prawnych opiekunów dziecka, inspektora BHP, organ prowadzący, prokuratora i kuratora oświaty. 2. Zabezpieczyć miejsce wypadku w sposób wykluczający dopuszczenie osób niepowołanych.
3. Powołać zespół powypadkowy, który ustali okoliczności i przyczyny wypadku i sporządzić protokół powypadkowy.
4. Zatwierdzić protokół podpisany przez zespół powypadkowy, doręczyć niezwłocznie rodzicom i pouczyć ich o sposobie i trybie odwołania.
2.Zachorowanie w przedszkolu:
Jeżeli w trakcie pobytu dziecka w przedszkolu wystąpią objawy chorobowe, rodzice zostaną o tym niezwłocznie powiadomieni i poproszeni o odebranie dziecka. W przeciwnym razie zostaje wezwana pomoc lekarska.

W przypadku zbiorowego zatrucia pokarmowego wicedyrektor powiadamia dyrektora, a ten informuje państwowego inspektora sanitarnego.

VI PROCEDURA – dotyczy przypadku, gdy do przedszkola uczęszcza dziecko przewlekle chore

1. Leki w przedszkolu mogą być podawane w szczególnych przypadkach, po to, aby umożliwić dziecku przewlekle choremu korzystanie z edukacji przedszkolnej.
2. Zgodę na podawanie leków dziecku może wyrazić nauczyciel, który odbył
szkolenie z zakresu postępowania z dzieckiem przewlekle chorym w przedszkolu.
3. Jeśli nauczyciel wyrazi zgodę na podawanie dziecku leków w przedszkolu należy przestrzegać następujących zasad:
a) zobowiązać rodziców/prawnych opiekunów do przedłożenia pisemnego zaświadczenia lekarskiego o chorobie dziecka i o konieczności podawania mu leków na terenie placówki oraz nazwie leku, sposobie i okresie jego dawkowania,
b) wymagać od rodziców/prawnych opiekunów pisemnego upoważnienia: do kontroli cukru we krwi u dziecka chorego na cukrzycę, lub podawania leków wziewnych na astmę,
c) powiadomić dyrektora o sytuacji i przedkładać dokumentację medyczną dziecka oraz upoważnienie rodziców/ prawnych opiekunów,
d) na podstawie zaświadczenia lekarskiego i upoważnienia rodziców/ prawnych opiekunów, dyrektor wyznacza spośród pracowników, za ich zgodą, dwie osoby do podawania leku dziecku z których jedna podaje lek i odnotowuje ten fakt w rejestrze podawanych leków poprzez zapisanie imienia i nazwiska dziecka, nazwy podanego leku, daty i godziny podania, dawki, a druga nadzoruje w/w czynności: obydwie wyznaczone osoby zobowiązane są potwierdzić fakt podania dziecku leku i nadzorowania tej czynności poprzez złożenie czytelnych podpisów pod sporządzonym rejestrem.

Specjalne potrzeby żywieniowe

1. Przedszkole, w miarę możliwości, uwzględnia potrzeby dzieci na specjalnych dietach żywieniowych.
2. Przedszkole tworzy listę dzieci na specjalnych dietach żywieniowych i określa zasady organizacji wydawania posiłków:
a) rodzice, zapisując dziecko do przedszkola, informacją o alergii żywieniowej dziecka oraz sporządzają listę niebezpiecznych pokarmów dla jego zdrowia; podpisują ją i umieszczają aktualną datę;
b) w przypadku zmiany diety dziecka rodzice są zobowiązani do poinformowania o tym fakcie nauczyciela i złożenia na piśmie aktualnej listy zabronionych pokarmów, podpisania jej i umieszczenia aktualnej daty;
c) na podstawie informacji zebranych od rodziców, nauczycielki tworzą listę dzieci ze specjalną dietą żywieniową z uwzględnieniem imienia i nazwiska dziecka, wykazu pokarmów zabronionych, numeru grupy, w której dane dziecko się znajduje;
d) z w/w listą zapoznaje się: nauczycieli, woźne, pracowników kuchni;
e) lista umieszczona jest w widocznym miejscu w kuchni oraz w salach poszczególnych grup.
3. Za prawidłowe wydawanie posiłków dziecku z alergią żywieniową, zgodnie z listą pokarmów zabronionych, odpowiedzialność ponosi nauczyciel.

VII PROCEDURA – dotyczy postępowania w przypadku wystąpienia w przedszkolu choroby zakaźnej, wszawicy.

1.Choroba zakaźna
1) Rodzice mają obowiązek niezwłocznie poinformować przedszkole o chorobie zakaźnej u dziecka.
2) Dyrektor ma obowiązek poinformowania rodziców o przypadku wystąpienia choroby zakaźnej w przedszkolu.
3) Personel obsługowy ma obowiązek meble i zabawki umyć środkami antybakteryjnymi.
4) Dalsze działania w takiej sytuacji dyrektor podejmuje zgodnie z wytycznymi Sanepidu.
5) W przypadku wystąpienia u dziecka choroby zakaźnej przedszkole ma prawo żądać od rodzica, a rodzice są zobowiązani do przedłożenia zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego zakończenie leczenia.

2. Wszawica
1) Przedszkole bezzwłocznie powiadamia rodziców/ prawnych opiekunów o wystąpieniu wszawicy.
2) Obowiązek wykonania zabiegów w celu skutecznego usunięcia wszawicy spoczywa na rodzicach/prawnych opiekunach

VIII PROCEDURA – dotycząca zabaw w ogrodzie, spacerów i organizowania wycieczek poza teren przedszkola

1. Nauczyciel w przypadku organizowania zabaw w ogrodzie:
a ) wychodzi do ogrodu po uprzednim sprawdzeniu stanu terenu i sprzętu ogrodowego,
b) przestrzega wymogu, aby zabawy były organizowane były zgodnie z zasadami bezpiecznego użytkowania ogrodu przedszkolnego umieszczonymi na drzwiach wejściowych do ogrodu,
c) nauczyciel zobowiązany jest sprawdzić stan liczebny dzieci przed wyjściem do ogrodu i przed powrotem do sali.

2. W przypadku organizowania wycieczki:

2.1. wicedyrektor powołuje spośród nauczycieli kierownika wycieczki, którego obowiązkiem jest:
a) zobowiązać nauczycieli prowadzących grupę do zebrania pisemnych zgód od rodziców na udział dzieci w wycieczce i do sprawdzenia, czy u dzieci nie występują przeciwwskazania zdrowotne, ograniczające ich uczestnictwo w wycieczce /informacje lub oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych/,
b) sporządzić program i regulamin wycieczki, listę uczestników, opiekunów, umieścić te informacje w karcie wycieczki i przedstawić do zatwierdzenia wicedyrektorowi co najmniej na 5 dni przed planowaną wycieczką,
c) zapoznać opiekunów grup oraz rodziców/prawnych opiekunów z programem i regulaminem wycieczki,
d) powierzyć opiece jednego opiekuna nie więcej niż 15 dzieci,
e) dostosować organizację i program wycieczki do wieku, potrzeb, możliwości i zainteresowań dzieci,
f) zabrać ze sobą kompletną i sprawdzoną apteczkę pierwszej pomocy,
g) czuwać nad przestrzeganiem regulaminu wycieczki a w razie potrzeby dyscyplinować uczestników,
h) w chwili wypadku koordynować przebieg akcji ratunkowej, ponosić pełną odpowiedzialność za podjęte działania,
i) bezwzględnie odwołać wyjazd w przypadku burzy, śnieżycy i innych niesprzyjających warunków atmosferycznych
j) nie dopuścić do przewozu dzieci w przypadku stwierdzenia sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu zdrowia i życia.

2.2. Za organizację i przebieg wycieczki odpowiedzialni są także opiekunowie grup, których obowiązkiem jest:
a) znać i przestrzegać program i regulamin wycieczki oraz stosować się do poleceń kierownika wycieczki,
b) stale sprawdzać stan liczebny grupy, a zwłaszcza bezpośrednio przed wyjazdem, w dogodnych momentach trwania wycieczki oraz bezpośrednio przed powrotem, a także tuż po powrocie do przedszkola,
c) dopilnować ładu i porządku przy wsiadaniu do pojazdu i zajmowaniu miejsc,
d) przestrzegać zasady: nauczyciel wsiada ostatni a wysiada pierwszy,
e) zwracać uwagę na właściwe zachowanie się dzieci w czasie oczekiwania i przejazdu,
f) przestrzegać obowiązku wysiadania przez dzieci tylko na parkingach,
g) zabezpieczyć wyjcie na prawe pobocze, zgodnie z obowiązującym kierunkiem jazdy i wyprowadzić w bezpieczne miejsce.

2.3 W przypadku wyjścia na spacer:
a) zapewnia opiekę jednego dorosłego na najwyżej 15 dzieci,
b) idzie zawsze od strony ulicy,
c) dostosowuje trasę do możliwości dzieci,
d) stale sprawdza stan liczebny grupy, zwłaszcza przed wyjściem na spacer, przed powrotem i po powrocie ze spaceru.


Statut Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5

 Przedszkole nr 2 z oddziałami integracyjnymi „Słoneczko” w Brzeszczach 

zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej nr 9/2017/2018 z dnia 22 listopada 2017 r.

Statut Przedszkola nr 2 z oddziałami integracyjnymi „Słoneczko” został opracowany na podstawie:
– Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2017 r. poz. 59)
– Ustawa z dnia 7 września1991r. o systemie oświaty
– Ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela,( Dz. U. z 1997 r., Nr 56, poz. 357, ze zmianami)
– Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. .w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej , (Dz. U. z 2017, poz. 356)
– Konwencja o prawach dziecka 1991 ( Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 565 z późniejszymi zmianami)
– Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U.2017.poz59 i 949 )
– Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz.U.2017 poz.59 i 949 )
– Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

Przepisy wprowadzające Nazwa i rodzaj przedszkola oraz jego siedziba

§ 1

1. Przedszkole nr 2 z oddziałami integracyjnymi „Słoneczko” w Brzeszczach jest placówką oświatowo – wychowawczą działającą jako jednostka budżetowa, wchodząca w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 w Brzeszczach.

Nazwa przedszkola brzmi: Przedszkole nr 2 z oddziałami integracyjnymi „Słoneczko” w Brzeszczach

Siedziba przedszkola: ul. Narutowicza 6
32-620 Brzeszcze
tel.32/737 28 22

2. Przedszkole nie posiada imienia.

3. Na wniosek Rady Pedagogicznej imię może nadać organ prowadzący na mocy odrębnych przepisów.

4. Ustalona nazwa używana jest w pełnym brzmieniu.

5. Przedszkole używa pieczęci:

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5 w Brzeszczach
ul. Mickiewicza 3, 32-620 Brzeszcze
NIP 549-24-34-036
tel.32/737 38 00 fax 32/737 38 01

Nazwa i siedziba organu prowadzącego

§ 2

1. Organem prowadzącym jest Gmina Brzeszcze

                                                     ul. Kościelna 4

                                                     32-620 Brzeszcze.
2. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Małopolski Kurator Oświaty w Krakowie.

Cele , zadania przedszkola i sposób ich realizacji

§ 3

Przedszkole realizuje zadania i cele określone w Prawie oświatowym ( Dz. U. z 2017 r. poz. 59) i przepisach wydanych na jego podstawie:
1. Zapewnia opiekę, wychowanie i uczenie się w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa tworząc warunki umożliwiające dziecku osiągnięcie gotowości szkolnej.

2. Uznając prawo rodziców do religijnego wychowania dzieci, przedszkole organizuje naukę religii na życzenie rodziców

3. Kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające osiągnięciu możliwie wszechstronnego rozwoju dzieci, zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacji ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodą.

4. Sprawuje opiekę nad dziećmi i stosownie do ich potrzeb, oraz możliwości przedszkola:

1) udziela dzieciom pomocy pedagogicznej i psychologicznej poprzez stałą współpracę z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną;
2) sprawuje opiekę nad dziećmi mającymi trudności w nauce poprzez organizowanie zajęć dydaktyczno – wyrównawczych, korekcyjno – kompensacyjnych;
3) wobec rodziny pełni funkcję doradczo – wspomagającą działania wychowawcze wobec dziecka:
a) pomaga w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych,
b) informuje na bieżąco o postępach dziecka,
c) uzgadnia wspólnie kierunki i zakres działań dydaktyczno wychowawczych,

5. Przedszkole prowadzi szeroko pojętą opiekę nad zdrowiem, bezpieczeństwem i prawidłowym rozwojem dzieci, a w szczególności:
1) kształtowanie czynnych postaw wobec zdrowia;
2) wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny, w tym bezpieczeństwa w ruchu drogowym;
3) wdrażanie do przestrzegania zasad życia zbiorowego, umiejętności współdziałania i działania na rzecz innych;
4) budzenie wrażliwości emocjonalnej i świadomości moralnej rozwijanie takich cech charakteru jak: życzliwość i uczciwość.

6. Przedszkole kieruje rozwojem osobowości zmierzając do likwidowania braków środowiskowych lub rozwojowych, oraz korygowania wad w celu wyrównania startu szkolnego poprzez:
1) wspieranie rozwoju aktywności poznawczej dziecka nastawionej na poznawanie samego siebie, otaczającej rzeczywistości społeczno – kulturalnej i przyrodniczej wzbogacającej zasób własnych doświadczeń, oraz umożliwiające ekspresję przeżyć, uczuć i działań twórczych w poczuciu pełnej akceptacji;
2) czuwaniem nad wszechstronnym rozwojem wychowanków i przy realizacji zadańściśle współpracuje z rodzicami /opiekunami/, ze szkołami działającymiw środowisku, z organizacjami społecznymi oraz instytucjami kulturalno
oświatowymi.

7. Treści i metody pracy przedszkola opracowane są w planach miesięcznych z uwzględnieniem podstawy programowej.

8. Przedszkole prowadzi naukę religii w oddziałach dzieci 6 letnich, w wymiarze 2 x ½ godz. tygodniowo. W zajęciach tych biorą udział dzieci, których rodzice lub opiekunowie złożą pisemny wniosek o chęć uczestnictwa.

9. W przedszkolu tworzone są sytuacje edukacyjne sprzyjające budowaniu zainteresowania
dziecka językiem obcym nowożytnym, chęć poznawania innych kultur.

§ 4

Sposoby udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej:
1. Przedszkole udziela dzieciom, ich rodzicom pomocy psychologiczno-pedagogicznej na zasadach określonych w przepisach prawa.

2. Celem udzielania pomocy pp w przedszkolu jest:
1) rozpoznawanie i zaspokajanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka oraz rozpoznawanie indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka wynikających w szczególności:
a) z niepełnosprawności,
b) z niedostosowania społecznego,
c) ze szczególnych uzdolnień,
d) z zaburzeń komunikacji językowej,
e) z choroby przewlekłej,
f) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych,
g) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową dziecka i jego rodziny,
h) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą
środowiska edukacyjnego,

2. Wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijanie ich umiejętności wychowawczych.

3. Pomoc pp w przedszkolu jest udzielana z inicjatywy rodziców dziecka, nauczyciela, specjalisty, dyrektora oraz poradni.

4. Pomocy pp w przedszkolu udzielają dziecku nauczyciele oraz zatrudnieni przez dyrektora specjaliści.

5. Przedszkole udziela i organizuje pomoc pp dzieciom posiadającym orzeczenie lub opinię poradni .

6. Pomoc psychologiczną organizuje dyrektor , w szczególności planuje formy pomocy, okres ich udzielania oraz wymiar godzin odpowiednio do potrzeb dziecka.

7. Pomoc pp w przedszkolu jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem poprzez zintegrowane działanie nauczycieli i specjalistów oraz w formie zajęć rozwijających uzdolnienia i zajęć specjalistycznych.

8. Przedszkole udziela pomocy pp rodzicom dzieci w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń, korzystając z merytorycznego wsparcia poradni pp oraz specjalistów i właściwych instytucji.

9. Korzystanie z pomocy pp w przedszkolu jest dobrowolne i nieodpłatne.

10. Dyrektor pisemnie informuje rodziców o potrzebie udzielania dziecku pomocy pp, w szczególności ustalonych formach, okresie i wymiarze godzin tej pomocy.

11. Rodzice wyrażają pisemną zgodę na udzielanie swojemu dziecku pomocy pp zgodnie z ustalonymi zasadami.

12. Nauczyciele i specjaliści udzielający dziecku pomocy pp współpracują w realizacji zaplanowanych działań oraz wspólnie z rodzicami analizują osiągnięcia dziecka.

13. Przedszkole z rodzicami dziecka, które przejawia agresywne zachowania wobec rówieśników zawiera kontrakt współdziałania w procesie wspomagania dziecka.

14. W ramach posiadanych możliwości Przedszkole organizuje i udziela dzieciom i ich rodzinom pomoc psychologiczno – pedagogiczną poprzez:
1) diagnozowanie potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, możliwości psychofizycznych dziecka;
2) rozpoznanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb dziecka i umożliwianie ich zaspokojenia;
3) rozpoznawanie przyczyn trudności w wychowaniu i nauczaniu dziecka;
4) organizowanie różnorodnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
5) wspieranie dziecka uzdolnionego;
6) podejmowanie działań profilaktyczno – wychowawczych wynikających z programu wychowawczo – dydaktycznego przedszkola i wspieranie nauczycieli w tym zakresie;
7) prowadzenie edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród dzieci i rodziców;
8) wspieranie nauczycieli i dzieci w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne dzieci;
9) wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;
10) umożliwianie rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli;
11) podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.

15. Zadania, o których mowa w ust.1, są realizowane we współpracy z:
1) rodzicami;
2) nauczycielami i innymi pracownikami Przedszkola;
3) poradniami psychologiczno – pedagogicznymi i innymi poradniami specjalistycznymi;
4) innymi przedszkolami;
5) podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci .

16. Szczegółową organizację zajęć specjalistycznych oraz prowadzenie dokumentacji w tym
zakresie określają odrębne przepisy.

§5

1. Na jedno dziecko w przedszkolu w zależności od czasu pobytu, obowiązuje norma 2 – 2.5 m2 powierzchni pomieszczeń, w których są zajęcia.

2. Na podstawie obowiązujących norm liczba miejsc w przedszkolu wynosi 140 dzieci.

3. Do realizacji zadań przedszkole posiada odpowiednio wyposażone, dostosowane do wieku dzieci sale zajęć zgodne z normami wzrostu, szatnię, gabinet logopedy, gabinet rehabilitacji i integracji sensorycznej, ogród przedszkolny wyposażony w różne urządzenia do zabaw i ćwiczeń, oraz w dobrym stopniu zagospodarowane i wyposażone zaplecze
gospodarcze.

Sposób sprawowania opieki nad dziećmi

§ 6

1. Przedszkole sprawuje bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych.

2. Dzieci przebywające w przedszkolu są pod opieką nauczyciela, który organizuje im zabawy, zajęcia dydaktyczno – wychowawcze zgodnie z Podstawą Programową i Programem Wychowania Przedszkolnego .

3. Nauczyciel jest w pełni odpowiedzialny za bezpieczeństwo powierzonych mu dzieci, zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa, zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym.

4. Nauczyciel każdorazowo kontroluje miejsca przebywania dzieci (sala zabaw, szatnia, łazienka, plac zabaw) oraz sprzęt, pomoce i inne narzędzia.

5. Nauczyciel opuszcza oddział dzieci w momencie przyjścia drugiego nauczyciela, informując go o wszystkich sprawach dotyczących wychowanków.

6. Nauczyciel może opuścić dzieci w chwili nagłej tylko wtedy, gdy zapewni w tym czasie opiekę upoważnionej osoby nad powierzonymi jej dziećmi.

7. Przedszkole może organizować dla wychowanków różnorodne formy krajoznawstwa i turystyki. Organizację i program wycieczek oraz imprez dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb dzieci, ich stanu zdrowia oraz sprawności fizyczne

8. Wycieczki i spacery poza teren przedszkolny odbywają się przy udziale wymaganej liczby opiekunów.

9. Wycieczki krajoznawczo-turystyczne, do kina, teatru odbywają się za zgodą (pisemnym oświadczeniem) rodziców (prawnych opiekunów) dziecka.

10. Obowiązkiem nauczyciela jest udzielenie natychmiastowej pomocy dziecku w sytuacji, gdy ta pomoc jest niezbędna. Nauczyciel zobowiązany jest powiadomić dyrekcję oraz rodziców o zaistniałym wypadku lub zaobserwowanych niepokojących symptomach.

11.Pracownicy przedszkola nie podają żadnych leków dzieciom. W sytuacji pogorszenia się stanu zdrowia dziecka nauczyciel lub dyrektor informuje o tym rodziców / prawnych opiekunów, którzy są zobowiązani do niezwłocznego odebrania dziecka z przedszkola. Postępowanie z dziećmi przewlekle chorymi regulują odrębne procedury .

12.W sytuacjach nagłych wzywane jest pogotowie, z równoczesnym poinformowaniem rodziców / prawnych opiekunów .

13. Przedszkole, w miarę możliwości uwzględnia potrzeby dzieci na specjalnych dietach żywieniowych wg procedur.

14. Dzieci za zgodą rodziców mogą być ubezpieczone od następstw nieszczęśliwych wypadków, opłatę z tytułu ubezpieczenia dziecka rodzice uiszczają na początku roku szkolnego (wrzesień).

Przyprowadzanie i odbieranie dzieci z przedszkola

§ 7

1. Wszyscy pracownicy przedszkola współuczestniczą w realizacji obowiązujących przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy w przedszkolu, oraz dbają o poziom kultury organizacyjnej i podnoszenie jakości pracy przedszkola.

2. Zgodnie z przyjętymi na zebraniu rodziców zasadami, dzieci przyprowadzane są do budynku przedszkola przez rodziców lub opiekunów i oddawane są bezpośrednio pod opiekę nauczycielek lub woźnych.

3. Prawo do odbioru dzieci z przedszkola mają rodzice/prawni opiekunowie/ lub upoważnione przez rodziców /prawnych opiekunów/osoby pełnoletnie, nie będące pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

4. W momencie odebrania dziecka z przedszkola, pełna odpowiedzialność przechodzi na osobę, która odbiera dziecko.

Współdziałanie z rodzicami

§ 8

1. Rodzice mają prawo do:

1) zapoznania się z programem oraz zadaniami wynikającymi z koncepcji pracy przedszkola;

2) uzyskania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka;

3) uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli w rozpoznawaniu przyczyn i trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej,;

4) wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków z obserwacji i opinii na temat pracy przedszkola;

5) wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola organowi prowadzącemu i sprawującemu nadzór pedagogiczny.

2. Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy:

1) przestrzeganie niniejszego Statutu, respektowanie uchwał Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców;

2) przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola lub przez upoważnioną przez rodziców pełnoletnią osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo;

3) terminowe uiszczanie opłat za pobyt dziecka w przedszkolu;

4) informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu; i niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych.

3. Rodzice mają obowiązek poinformować na piśmie Dyrektora o swojej czasowej nieobecności lub wyjeździe i ustanowionym pełnomocnictwie notarialnym w sprawowaniu opieki nad dzieckiem przez osoby trzecie.

4. Rodzice dziecka podlegającemu obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego są zobowiązani dopełnić czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej, a także zapewnić regularne uczęszczanie dziecka na zajęcia.

§ 9

1. Współpraca przedszkola z rodzicami oparta jest na wzajemnych uzgodnieniach i obejmuje następujące formy:

1) konsultacje indywidualne z inicjatywy nauczyciela lub rodziców z dyrektorem, nauczycielami, specjalistami;

2) zebrania grupowe i dni otwarte;

3) zajęcia otwarte;

4) zajęcia dla rodziców i dzieci w ramach programów własnych, realizowanych przez poszczególnych nauczycieli;

5) imprezy środowiskowe;

6) udział rodziców w uroczystościach;

7) kąciki dla rodziców , kąciki plastyczne, strona internetowa, informacje grupowe;

8) inne wzajemnie ustalone.

2. Celem współpracy przedszkola z rodzicami jest:

1) pomoc w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka i objęcia go natychmiast pomocą psychologiczno-pedagogiczną;

2) systematyczne informowanie o dziecku, jego zachowaniach i rozwoju;

3) uzgadnianie wspólnie z rodzicami kierunków i zakresu działań;

4) wzajemna pomoc w realizacji programów, planów i systemów opracowanych przez nauczycieli.

Organy przedszkola
§ 10

1. Organami przedszkola są:

1) Dyrektor

2) Rada Pedagogiczna

3) Rada Rodziców

2. Dyrektor w szczególności:

1) kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą przedszkola i reprezentuje ją na zewnątrz;

2) sprawuje nadzór pedagogiczny nad działalnością nauczycieli i wychowawców, opracowuje plan nadzoru pedagogicznego, dwa razy w roku przedstawia Radzie Pedagogicznej wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru oraz informacje o działalności przedszkola;

3) sprawuje opiekę nad dziećmi oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działanie prozdrowotne;

4) przewodniczy Radzie Pedagogicznej, realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach ich kompetencji, jeżeli są zgodne z prawem oświatowym, niezgodne zaś wstrzymuje, o czym powiadamia organ prowadzący i organ nadzorujący;

5) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym przedszkola   zaopiniowanym przez Radę Pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, także może organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę przedszkola;

6) powołuje stanowisko wicedyrektora i odwołuje z niego po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego oraz Rady Pedagogicznej;

7) opracowuje arkusz organizacyjny pracy przedszkola do 30 kwietnia każdego roku;

8) dba o powierzone mienie;

9) dokonuje oceny pracy nauczycieli, oceny dorobku zawodowego, wyznacza  opiekuna stażu dla nauczycieli stażystów i kontraktowych, zatwierdza plan rozwoju zawodowego, przeprowadza rozmowę kwalifikacyjną dla nauczyciela stażysty;

10) podejmuje decyzje o zawieszeniu zajęć z zachowaniem warunków określonych odrębnymi przepisami;

11) współpracuje z Radą Rodziców, Radą Pedagogiczną;

12) prowadzi dokumentację pedagogiczną zgodnie z odrębnymi przepisami;

13) przestrzega postanowień statutu;

14) jest zobowiązany zapewnić bezpieczeństwo dzieciom i pracownikom przedszkola;

15) dopuszcza do użytku zaproponowane przez nauczycieli i zaopiniowane przez Radę Pedagogiczną programy nauczania;

16) opracowuje projekt planu finansowego przedszkola po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców;

17) odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dziecka

3. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje sprawach:

1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola;

2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom przedszkola;

3) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników przedszkola.

4. Dyrektor w wykonywaniu zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców, Rodzicami .

5. Wicedyrektor przedszkola wykonuje powierzone przez dyrektora obowiązki, a w szczególności:

1) sporządza tygodniowy plan zajęć dydaktycznych;

2) opracowuje plany nadzoru pedagogicznego w przedszkolu;

3) organizuje zastępstwa doraźne i długoterminowe;

4) obserwuje zajęcia lekcyjne i inne zajęcia prowadzone przez nauczycieli według harmonogramu obserwacji zajęć;

5) kontroluje realizację programu nauczania , kontroluje dokumentację przedszkolną ;

6) współpracuje z Radą Rodziców,

7) współpracuje przy opracowaniu projektu organizacyjnego przedszkola;

8) sprawuje nadzór nad przygotowaniem organizacyjnym wycieczek przedszkolnych i wyjść do najbliższego otoczenia;

9) nadzoruje organizację imprez i uroczystości przedszkolnych.

10)prowadzi zajęcia dydaktyczne wg obowiązującego wymiaru godzin,

11)dokonuje naliczeń opłat za posiłki i pobyt dzieci w przedszkolu,

6. Szczegółowy przydział czynności Dyrektora określa Burmistrz Brzeszcz.

7. W przypadku nieobecności Dyrektora kompetencje, zadania i odpowiedzialność w pełnym zakresie przejmuje wicedyrektor.

8. W przypadku nieobecności dyrektora i wicedyrektora – kompetencje, zadania i odpowiedzialność przejmuje inny nauczyciel tego przedszkola wyznaczony przez dyrektora .

§ 11

Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem uprawnionym do rozpatrywania, oceniania i rozstrzygania spraw związanych z całokształtem działalności dydaktyczno – wychowawczej
i opiekuńczej, oraz do opiniowania działalności przedszkola . Działa w oparciu o uchwalony
regulamin.

1. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą także brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez przewodniczącego rady, za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.

2. Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy:

1) zatwierdzenie planów pracy przedszkola;

2) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji w przedszkolu, projektów organizacyjnych, zestawu programów i podręczników;

3) organizowanie wewnętrznego samokształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli;

4) przygotowanie projektu statutu albo jego zmian;

5) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad przedszkolem przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy przedszkola;

6) wyznaczenie przedstawicieli Rady Pedagogicznej do komisji konkursowej w celu przeprowadzeniu konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno- Przedszkolnego ;

7) ustalenie programu wychowawczo- opiekuńczo-dydaktycznego;

8) wskazanie przedstawiciela rady pedagogicznej w zespole oceniającym odwołanie nauczyciela od oceny pracy;

9) przedłużenie okresu pobytu w przedszkolu uczniowi niepełnosprawnemu;

3. Rada Pedagogiczna opiniuje :

1) organizację pracy przedszkola, w tym tygodniowy rozkład;

2) powierzenie stanowiska dyrektora , gdy konkurs nie wyłonił kandydata albo do konkursu nikt się nie zgłosił;

3) delegowanie przedstawiciela rady do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora ;

4) przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora;

5) powierzenie stanowiska wicedyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w przedszkolu;

6) odwołanie ze stanowiska wicedyrektora i innego stanowiska kierowniczego;

7) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;

 8) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom nagród ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania lub kuratora oświaty (z wyłączeniem wniosku na nagrodę dla dyrektora);

9) projekt planu finansowego przedszkola;

10) propozycję dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;

11) możliwość wystąpienia z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w przedszkolu;

12) wnioskowanie o nadanie imienia przedszkolu;

13) wyrażenie opinii w przedmiocie oceny pracy dyrektora oraz nauczyciela, któremu czasowo powierzono pełnienie obowiązków dyrektora;

14) wyrażenie opinii w przedmiocie ustalenia zestawu podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych.

4. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor . Do jego zadań należy:

1) prowadzenie i przygotowanie zebrań;

2) zawiadomienie wszystkich członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady;

3) zapoznanie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego;

4) analizowanie stopnia realizacji uchwał rady.

5. Członek Rady Pedagogicznej jest zobowiązany do:

1) realizowania zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;

2) przestrzegania prawa oświatowego oraz wewnętrznych zarządzeń dyrektora;

3) nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu rady, które mogą naruszać dobra osobiste dzieci lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola.

6. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności, jej posiedzenia są protokołowane.

7. Zebrania planarne Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, po zakończeniu rocznych zajęć przedszkolnych, oraz w miarę bieżących potrzeb

8. Zebrania mogą być organizowane z inicjatywy organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy przewodniczącego prowadzącego przedszkole lub co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej. Zebrania są organizowane po zakończeniu zajęć z dziećmi.

9. Przewodniczący przygotowuje i prowadzi zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania.

§ 12

1.Rada Rodziców jest samorządnym przedstawicielem rodziców współdziałających z dyrektorem przedszkola, Radą Pedagogiczną, władzami oświatowymi i innymi organizacjami w realizacji zadań przedszkola.

2. Radę Rodziców stanowią delegaci rad grupowych rodziców, wybrani w głosowaniu na zebraniu ogólnym, którzy z pośród siebie wybierają zarząd Rady Rodziców.

3. Szczegółowy zakres działań Rady Rodziców określa uchwalony przez radę regulamin.

4.Do jej zadań należy w szczególności:

1) współudział w realizacji zadań ogólno przedszkolnych;

2) współpraca z dyrektorem , nauczycielami ;

3) współudział w organizowaniu działalności kulturalnej, artystycznej i sportowej dzieci;

4) udzielanie pomocy materialnej na rzecz rozwoju pracy wychowawczej z dziećmi ;

5) współudział w realizacji zadań opiekuńczych przedszkola.

5. Do kompetencji stanowiących Rady Rodziców należy:

1) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczoopiekuńczo dydaktycznego;

2) uchwalanie regulaminu swojej działalności.

6.Kompetencje opiniujące oraz uprawnienia Rada Rodziców:

1) delegowanie przedstawiciela do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora;

2) możliwość występowania do dyrektora , organu prowadzącego, organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach przedszkola;

3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora ;

4) opiniowanie podjęcia działalności w przedszkolu stowarzyszeń lub innych organizacji;

5) wnioskowanie o dokonanie oceny pracy nauczyciela;

6) opiniowanie pracy nauczyciela do ustalenia oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu;

7) wybór przedstawiciela rodziców rady rodziców do zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela od oceny pracy;

8) opiniowanie zestawu podręczników lub materiałów edukacyjnych

9)wspierania działalności statutowej przedszkola poprzez gromadzenie funduszy dobrowolnych

składek rodziców oraz innych źródeł.

7.Fundusze o których mowa w pkt 9 mogą być przechowywane na odrębnym rachunku bankowym rady rodziców. Do założenia i likwidacji tego rachunku są uprawnione osoby posiadające pisemne upoważnienie udzielone przez radę.

§ 13

1. Każdy z organów przedszkola ma zapewnione warunki do właściwego wykonania kompetencji zapisanych w statucie oraz określonych przepisami prawa.

2. Organy przedszkola w swoich działaniach kierują się dobrem dziecka.

3. Podstawowym zadaniem organów przedszkola jest współdziałanie na rzecz realizacji celów i zadań przedszkola.

4. Dyrektor :

1) koordynuje współdziałanie organów przedszkola;

2) zapewnia warunki do realizacji statutowych kompetencji organów;

3) organizuje bieżącą wymianą informacji między organami.

3.5. Organy informują o podejmowanych przez siebie działaniach poprzez:

3.5.1) przedkładanie planów pracy;

3.5.2) zgłaszanie propozycji do planu pracy przedszkola;

3.5.3) wnoszenie uwag do realizowanych zadań.

6. Przepływ informacji pomiędzy poszczególnymi organami odbywa się:

1) na posiedzeniach poszczególnych organów;

2) poprzez zarządzenia dyrektora .

§ 14

Tryb rozwiązywania sporów

1. Dyrektor jako przewodniczący Rady Pedagogicznej:

1) rozstrzyga sprawy przedszkolne wśród członków Rady Pedagogicznej;

2) przyjmuje i bada skargi dotyczące nauczycieli i pracowników niepedagogicznych;

3) negocjuje w sprawach konfliktowych miedzy rodzicami i nauczycielami;

4) dba o przestrzeganie postanowień zawartych w Statucie;

5) wynoszone sprawy rozstrzyga z zachowaniem dobra publicznego;

6) wydaje zalecenia wszystkim statutowym organom przedszkola, jeżeli ich działalność narusza interesy przedszkola.

2. Spory są rozstrzygane w oparciu o stosowane dla sporu akty prawne.

3. Strony będące w sporze dążą do porozumienia, uzgodnień, które rozwiązują spór.

4. Odpowiedzialnym za sposoby rozwiązywania sporów jest dyrektor, z wyjątkiem sporów, w których sam jest stroną.

5. Strony mogą korzystać z niezależnych ekspertów bądź specjalistów i przedstawiać ich opinie.

6. W przypadku braku możliwości rozwiązania sporów według procedur opisanych w ust. 1-4 przyjmuje się następujące rozwiązania:

1)w przypadku sporu kompetencyjnego można wystąpić do Małopolskiego Kuratora Oświaty o jego rozstrzygnięcie;

2)w pozostałych przypadkach powołuje się eksperta zaakceptowanego przez strony będące w sporze; rozstrzygnięcia eksperta są ostateczne.

7. Spory, których załatwienie wymaga współdziałania dyrektora, Rady Pedagogicznej lub nauczycieli są rozpatrywane przy współudziale wszystkich zainteresowanych stron.

8. Spory pomiędzy przedszkolem a rodzicami dotyczące funkcjonowania przedszkola rozpatruje dyrektor po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej. Ich decyzje muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami.

9. Rozstrzyganie sporu nie może przekroczyć 14 dni, chyba że przepisy prawa w tej sprawie stanowią inaczej.

10. Do rozstrzygnięcia sporu dyrektor może powołać komisję w składzie po dwóch przedstawicieli stron sporu.

12. Spory pomiędzy:

1) Dyrektorem, a Radą Rodziców – rozstrzyga organ prowadzący

2) Dyrektorem, a nauczycielem – rozstrzyga organ prowadzący

3) nauczycielem, a nauczycielem – dyrektor

4) dzieckiem, a dzieckiem – wychowawca, dyrektor

5) Radą Rodziców (rodzicami ), a nauczycielem – wychowawca, dyrektor

Organizacja pracy przedszkola

§ 15

1. Do przedszkola uczęszczają dzieci od 3 – 6 lat.

2. Dyrektor może przyjąć dziecko, które ukończyło 2,5 roku.

3. Dyrektor za zgodą Rodzica, po zasięgnięciu opinii Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej, może wydać decyzję o odroczeniu dziecka z realizacji obowiązku szkolnego, ale nie dłużej niż do 10 roku życia dziecka.

4. Dzieci 6 letnie spełniają ustawowy obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego.

5. Oddziały przedszkolne tworzy się według zbliżonego wieku dzieci, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań i uzdolnień.

6. Nauczyciel w miarę możliwości prowadzi dzieci od grupy najmłodszej do ukończenia przedszkola, w celu zapewnienia ciągłości pracy dydaktycznej i wychowawczej, ustalając i realizując podstawę programową wychowania przedszkolnego.

7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, w tym na wniosek rodziców/prawnych opiekunów lub na wniosek nauczyciela, któremu powierzono opiekę nad oddziałem, dyrektor może dokonać zmiany nauczyciela, opiekuna oddziału.

8. Liczba dzieci w poszczególnych oddziałach wynosi maksymalnie do 25 dzieci.

9 . Dzieci niepełnosprawne oraz niedostosowane społecznie mogą być przyjęte do Przedszkola po przedłożeniu orzeczenia poradni psychologiczno – pedagogicznej, określającego ich poziom rozwoju psychofizycznego i stan zdrowia

5. Oddział integracyjny może liczyć od 15 do 20 dzieci, w tym od 3 do 5 dzieci z orzeczeniem o kształceniu specjalnym.

6. W zależności od rodzaju niepełnosprawności, w tym stopnia upośledzenia umysłowego, dzieciom niepełnosprawnym oraz niedostosowanym społecznie organizuje się kształcenie i wychowanie, które stosownie do potrzeb umożliwia naukę w dostępnym dla nich zakresie, usprawnianie zaburzonych funkcji, rewalidację oraz zapewnia specjalistyczną pomoc i opiekę.

7. Przedszkole zapewnia dzieciom, o których mowa w ust. 6 :

1) realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego;

2) odpowiednie warunki do nauki, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne;

3) dostosowanie realizacji programu wychowania przedszkolnego do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych z wykorzystaniem odpowiednich form i metod pracy dydaktycznej i wychowawczej;

4) zajęcia rewalidacyjne lub zajęcia terapeutyczne, stosownie do potrzeb;

5) integrację ze środowiskiem rówieśniczym.

8.Praca oddziałów integracyjnych oparta jest na bazie integracji funkcjonalnej, gdzie dzieci objęte ppp realizują program wychowania przedszkolnego na miarę możliwości psychofizycznych.

§ 16

1 Praca dydaktyczno-wychowawcza prowadzona jest w oparciu o ramowe plany nauczania oraz podręczniki wybrane z wykazu dopuszczonych do użytku przedszkolnego zgodnie Podstawą programową.

2.Organizację pracy w ciągu dnia określa ramowy rozkład dnia, uchwalony przez Radę Pedagogiczną, z uwzględnieniem potrzeb rozwojowych dziecka w danej grupie wiekowej.

§ 17

1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny tj. od 1 września do 31 sierpnia zgodnie z arkuszem organizacji przedszkola opracowanym i zatwierdzonym do 30 kwietnia każdego roku.

2.Arkusz organizacyjny opracowuje dyrektor , opiniuje uchwałą Rada Pedagogiczna a zatwierdza organ prowadzący.

3.Arkusz organizacji przedszkola, w zależności od potrzeb przedszkola na dany rok, w szczególności określa:

1)czas pracy poszczególnych oddziałów;

2) liczbę pracowników łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych;

3)ogólną liczbę godzin dydaktycznych, finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący.

4. W przedszkolu dzieci mogą uczestniczyć w zajęciach dodatkowych , za bezpieczeństwo dzieci w czasie tych zajęć odpowiada osoba prowadząca, skierowana przez firmę.

§ 18

Organizacja wczesnego wspomagania rozwoju dzieci:

1. W przedszkolu może być organizowane wczesne wspomaganie rozwoju dzieci. Ma ono na celu pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do momentu podjęcia nauki w szkole.

2. Warunki organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz kwalifikacje wymagane od osób prowadzących wczesne wspomaganie, a także formy współpracy z rodziną dziecka określają odrębne przepisy.

3. W przypadku dziecka, które ma trudności w funkcjonowaniu, wynikające w szczególności ze stanu zdrowia, uniemożliwiające mu realizowanie wszystkich zajęć wychowania przedszkolnego lub zajęć edukacyjnych wspólnie z oddziałem przedszkolnym i wymaga dostosowania organizacji procesu nauczania do jego specjalnych potrzeb edukacyjnych, dyrektor po otrzymaniu opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej w porozumieniu z organem prowadzącym, może objąć ww. dziecko zindywidualizowaną ścieżką realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego.

Czas pracy przedszkola

§ 19

1. Przedszkole czynne jest 10 godzin dziennie od 6.00 do 16.00, od poniedziałku do piątku. Dzienny czas pracy ustalany jest z organem prowadzącym na dany rok szkolny z uwzględnieniem aktualnych potrzeb środowiska.

2. Przedszkole prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Podstawa programowa realizowana jest w godzinach od 8.00 do 13.00.

3. Poszczególne grupy wiekowe pracują zgodnie z ustalonym przez dyrektora harmonogramem w czasie godzin pracy przedszkola.

4. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok tj. od 1 września do 31 sierpnia

5. Przerwy w pracy przedszkola ustala organ prowadzący w miesiącu lipcu i sierpniu, ustalając dyżur wakacyjny.

Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolu

§ 20

1. W przedszkolu istnieje możliwość korzystania z 1 do 3 posiłków, lub nie korzystania z posiłków w ogóle.

2. Wysokość opłat za posiłki równa jest kosztowi wsadu do kotła, a jej zmiany wprowadzane są zarządzeniem dyrektora.

3. Koszty wyżywienia dziecka w pełni pokrywane są przez rodziców lub opiekunów.

4. Z wyżywienia mogą również korzystać pracownicy przedszkola wnosząc opłatę w wysokości ustalonej stawki.

5.Opłaty za posiłki w przedszkolu przyjmuje się przelewem na konto do 15 dnia każdego miesiąca.

6. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu, rodzicom przysługuje zwrot nadpłaty za wyżywienie, odliczany w następnym miesiącu. Warunkiem zwrotu opłaty za żywienie w dniach nieobecności dziecka w przedszkolu jest zgłoszenie najpóźniej do godz. 8.00 w dniu nieobecności wraz z przewidywanym okresem nieobecności.

7. Opłata stała jest ustalana uchwałą Rady Miejskiej, a rodzice uiszczają ją wraz z wpłatą za wyżywienie.

Zakres zadań nauczycieli i innych pracowników

§ 21

1. W przedszkolu zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracyjno – obsługowych.

2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników, określają odrębne przepisy.

3. W celu usprawnienia realizacji zadań statutowych zespołu tworzy się w porozumieniu z organem prowadzącym zespół, stanowiska wicedyrektorów Zespołu. Jedno stanowisko wicedyrektora może przypadać na co najmniej 12 oddziałów zespołu.

4. W/w osoby wykonują zadania zgodne z ustalonym przydziałem obowiązków przez dyrektora .

5. Na placówce zatrudnieni są pracownicy posiadający odpowiednie do zajmowane stanowiska kwalifikacje, oraz aktualne badania profilaktyczne:

1) Dyrektor

2) Wicedyrektor

3) Nauczyciel

4) Nauczyciel wspomagający

5) Nauczyciel gimnastyki korekcyjnej

6) Nauczyciel katecheta

7) Logopeda

8) Woźna oddziałowa

9) Kucharka

10) Pomoc kuchenna

11) Intendentka

12)Konserwator

§ 22

Pracownicy pedagogiczni

1. Nauczyciel prowadzi prace dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy, a także za bezpieczeństwo powierzonych mu dzieci.

2. Nauczyciel zobowiązany jest natychmiast reagować na wszelkie dostrzeżone sytuacje, lub zachowania dzieci stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa

3. Nauczyciel powinien zwracać uwagę na osoby postronne przebywające na terenie przedszkola, w razie potrzeby zwracać się o podanie celu pobytu na placówce, oraz zawiadomić o tym fakcie pracownika obsługi i dyrektora

4. Nauczyciel lub inny pracownik powinien niezwłocznie zawiadomić dyrektora o wszelkich zdarzeniach noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie zdrowia lub życia dzieci

5. Do głównych zadań nauczyciela należy:

1) organizowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno – wychowawczej w powierzonym oddziale, opartej na pełnej znajomości dziecka i jego środowiska rodzinnego, zgodnie z wymogami określonymi w podstawie wychowania przedszkolnego;

2) dbanie o bezpieczeństwo i zdrowie wychowanków;

3) wytwarzanie w placówce dobrej atmosfery pracy;

4) sumienne przygotowanie się do pracy z dziećmi, wzbogacanie i urozmaicanie warsztatu pracy;

5) pogłębienie swoich wiadomości poprzez literaturę fachową;

6) dbanie o estetyczny wygląd sali i higienę pomieszczeń;

7) aktywne uczestniczenie w posiedzeniach Rady Pedagogicznej;

8) prowadzenie ścisłej współpracy z rodzicami;

9) wykonywanie innych czynności wynikających z organizacji pracy w przedszkolu zleconych przez dyrektora.

6. Nauczyciel zobowiązany jest prowadzić dokumentację swojej pracy poprzez:

1) dziennik pracy przedszkola;

2) plany miesięczne opracowane zgodnie z programem wychowania przedszkolnego;

3) wypełniania i prawidłowego prowadzenia karty obserwacji ;

4) inną dokumentację pedagogiczną, dotyczącą oddziału zgodnie z odrębnymi przepisami.

7. Nauczyciel ma prawo

1) korzystać z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora oraz wyspecjalizowanych w tym zakresie instytucji;

2) podnosić swoje kwalifikacje zawodowe;

3) do urlopu wypoczynkowego określonego w odrębnych przepisach.

8. Nauczyciel wspomagający – główne zadania:

1) czuwanie nad zdrowiem wychowanków, zapewnienie bezpieczeństwa w czasie zajęć;

2) diagnoza potrzeb edukacyjnych swoich podopiecznych;

3) udział w pracach zespołu do spraw pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

4) przygotowanie dla dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego

Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego;

5) systematyczne obserwowanie wychowanków, organizowanie i prowadzenie pracy indywidualnej i grupowej z zastosowaniem form i metod odpowiadających właściwościom psychofizycznym wychowanków;

6) współpraca z rodzicami (opiekunami) w zakresie pedagogizacji wychowanków;

7) włączanie dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych w aktywne uczestnictwo podczas imprez i uroczystości okolicznościowych w przedszkolu i poza placówką,

8) codzienne przygotowywanie się do pracy, doskonalenie kwalifikacji;

9) podejmowanie i prowadzenie innych zajęć organizacyjno-wychowawczych zleconych przez dyrektora placówki;

10) prowadzenie dokumentacji pracy indywidualnej;

11) wykonywanie czynności związanych z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym.

9. Nauczyciel gimnastyki korekcyjnej- główne zadania:

1) prowadzenie zajęć o charakterze rewalidacyjnym z dziećmi posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;

2) prowadzenie zajęć gimnastyki korekcyjnej;

3) ustalenie harmonogramu usprawniających ćwiczeń indywidualnych i grupowych, z uwzględnieniem najczęściej występujących wad postawy;

4) instruktaż wychowawców , dotyczący sposobu karmienia dzieci niepełnosprawnych, pozycji wypoczynkowych, sposobu siedzenia poszczególnych dzieci;

5) realizacja na bieżąco instruktażu ćwiczeń domowych dla rodziców;

6) prowadzenie indywidualnych i grupowych zajęć usprawnienia ruchowego;

7) prowadzenie obowiązującej dokumentacji;

8) zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom czasie prowadzonych zajęć;

9) wykonywanie czynności związanych z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym.

10. Nauczyciel logopeda – główne zadania:

1) poznanie dzieci, wstępna ocena procesu rozwoju mowy,

2) indywidualne badanie mowy według arkuszy ocen,

3) udział w pracach zespołów do spraw pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

4) ustalenie harmonogramu ćwiczeń indywidualnych,

5) instruktaż wychowawców i rodziców dotyczący sposobu ćwiczeń z dziećmi,

6) konsultacje z wychowawcami oddziałów i specjalistami,

7) prowadzenie z dziećmi posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego indywidualnych zajęć o charakterze rewalidacyjnym,

8) prowadzenie obowiązującej dokumentacji,

9) zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom w czasie zajęć

10) wykonywanie czynności związanych z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym.

11.Nauczyciel katecheta – główne zadania:

1) prowadzenie katechezy dla dzieci 6 letnich ,

2) dokumentowanie swoich zajęć w dzienniku zajęć przedszkola.

§ 23

Pracownicy administracyjno – obsługowi

1. Intendentka obowiązana jest:

1) zaopatrywanie przedszkola w żywność i określony sprzęt,

2) nadzorowanie sporządzania posiłków i przydzielanie porcji żywnościowych dzieciom i personelowi ,zgodnie z normami HACCAP

3) sporządzanie jadłospisów,

4) uczestniczenie w naradach roboczych i w razie potrzeby posiedzeniach Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców,

5) prowadzenie magazynu i dokumentacji magazynowej zgodnie z obowiązującymi przepisami,,

6) wykonywanie innych czynności poleconych przez dyrektora.

2. Kucharz obowiązany jest:

1) przyrządzać punktualnie zdrowe i higieniczne posiłki, zgodnie z normami HACCAP,

2) dbać o jakość i kaloryczność przyrządzonych posiłków,

3) dbać o czystość kuchni,

4) brać udział w ustalaniu jadłospisów i przestrzegać ich realizacji,

5) wydawać posiłki dzieciom oraz pozostawić próbki żywnościowe zgodnie z obowiązującymi przepisami,

6) wykonywać inne czynności polecone przez dyrektora wynikające z organizacji pracy w placówce.

3. Pomoc kuchenna obowiązana jest:

1) pomagać kucharzowi w przygotowaniu posiłków,

2) utrzymywać w czystości kuchnię, sprzęt i naczynia kuchenne oraz pion żywieniowy,

3) podawać i sprzątać po podwieczorkach,,

4) wykonywać inne czynności zlecone przez przełożonych.

4. Woźna oddziałowa obowiązana jest:

1) sprzątać codziennie sale, łazienki i inne pomieszczenia przedszkolne,

2) myć okna, zmieniać firanki,

3) podawać śniadania i obiady oraz sprzątać po wymienionych posiłkach,

4) pełnić dyżury w szatni zgodnie z ustalonym grafikiem,

5) wykonywać okresowe prace w ogrodzie przedszkolnym ,

6) pomagać nauczycielce w opiece nad dziećmi w trakcie prowadzenia zajęć programowych,

7) towarzyszyć nauczycielowi w czasie spacerów, wycieczek, zabawy dzieci w ogrodzie,

8) udzielać pomocy dzieciom w czynnościach samoobsługowych,

9) sprawować doraźną, opiekę nad dziećmi w czasie chwilowej, ważnej nieobecności nauczyciela w sali,

10) wykonywać inne czynności zlecone przez dyrektora.

5. Konserwator obowiązany jest:

1) systematycznie lokalizować i usuwać usterki, poprzez częste dokonywanie przeglądów pomieszczeń przedszkola,

2) wykonywać prace remontowo-budowlane niewymagające specjalistycznego sprzętu,

3) utrzymywać porządek w ogrodzie przedszkolnym /koszenie trawy, pielęgnacja krzewów, konserwacja sprzętów ogrodowych/

4) wykonywać inne czynności zlecone przez dyrektora. Szczegółowe zakresy czynności służbowych, opracowane przez dyrektora znajdują się w teczkach akt osobowych pracowników.

Prawa i obowiązki dzieci

§ 24

1. Dziecko ma prawo:

1) akceptacji takim jakie jest,

2) zabawy i działania w bezpiecznych warunkach,

3) rozwoju fizycznego i duchowego, bez względu na rasę, narodowość i wyznanie,

4) swobodnej wypowiedzi, formułowania i wyrażania własnych poglądów, ocen, zadawania trudnych pytań(na które powinno uzyskać rzeczową, zgodną z prawdą odpowiedź,

5) wypoczynku jeśli jest zmęczone

6) indywidualnego procesu i własnego tempa rozwoju,

7) nagradzania wysiłku i osiągnięć,

8) badania i eksperymentowania,

9) doświadczania konsekwencji własnego zachowania (ograniczonego względami bezpieczeństwa,

10) zdrowego jedzenia, i picia, gdy jest głodne i spragnione,

11) opieki, taktu, cierpliwości, życzliwości i pomocy ze strony całego personelu placówki,

12) przebywania w spokojnej, pogodnej atmosferze z wykluczeniem pośpiechu,

13) aktywnego kształtowania kontaktów społecznych i otrzymywanie w tym pomocy,

14) wybory zadań i sposobów ich rozwiązania, współdziałania z innymi

15) możliwości zgłaszania własnych pomysłów i inicjatyw,

16) ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochrony i poszanowania godności osobistej,

17) właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczo- dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej poprzez:

a) dostosowanie czasu zajęć dydaktycznych i zabaw do możliwości indywidualnych dzieci, z uwzględnieniem różnorodnych metod pracy,

b) stworzenie warunków higieniczno-zdrowotnych podczas całego pobytu dziecka w przedszkolu oraz właściwej organizacji zajęć zgodnie z zainteresowaniami dzieci,

c) codziennego pobytu na świeżym powietrzu i zabaw w ogrodzie przedszkolnym, odpowiednio wyposażonym.

18) Poszanowania jego godności osobistej poprzez:

a) zapobieganie sytuacjom wyzwalającym agresję u dzieci,

b) zapewnienie dziecku możliwości regulowania potrzeb fizjologicznych,

c) wychowanie w duchu tolerancji i poszanowania godności osobistej w stosunku do każdego członka zbiorowości przedszkolnej.

19) Życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie wychowawczo-dydaktycznym przez:

a) uwzględnienie potrzeb i możliwości dzieci,

b) zwracanie uwagi na indywidualne różnice zależne od tempa rozwoju dzieci oraz wpływu środowiska,

c) wszechstronny rozwój z uwzględnieniem kompensowania odchyleń,

d) zapewnienie specjalnej opieki oraz pomocy i ochrony przed zaniedbanie.

2. Dziecko ma obowiązek

1) Poszanowania nietykalności cielesnej innych dzieci i dorosłych,

2) Poszanowania godności osobistej innych dzieci i dorosłych,

3) Stosowania się do przyjętych umów obowiązujących całą grupę i ustalonych przez dzieci wspólnie z nauczycielką,

4) Włącza się do prac porządkowych w sali (w ogrodzie) po zajęciach lub zabawie,

5) Podporządkowywanie się poleceniom nauczycieli i innych pracowników przedszkola dotyczących zasad bezpieczeństwa podczas pobytu w budynku, w ogrodzie, na wyciecze itp.,

6) Szanowania sprzętu i zabawek będących mieniem przedszkola,

7) Kulturalnego i życzliwego traktowania rówieśników i dorosłych pracujących lub odwiedzających przedszkole,

8) Podejmowanie działań samoobsługowych zgodnie z wiekiem i indywidualnymi możliwościami,

9) Uczestniczenia w zajęciach dodatkowych, korekcyjnych, terapeutycznych, które dla niego wybrali rodzice,

§ 25

1. Dyrektor w porozumieniu z Radą Pedagogiczną może podjąć decyzje o skreśleniu z listy dzieci uczęszczających do Przedszkola w następujących przypadkach:

1) zalegania z odpłatnością za Przedszkole powyżej 2 krotnego okresu płatniczego, a w przypadku dzieci odbywających roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne może podjąć decyzję o skróceniu czasu pobytu do 5 godzin dziennie w ramach realizacji podstawy programowej;

2) nieobecności dziecka ponad jeden miesiąc bez poinformowania Przedszkola o przyczynie tej sytuacji.

§ 26

1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

2. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej przedszkola określają odrębne przepisy.

Opłaty za wyżywienie
Od 9 września 2019r. obowiązują następujące stawki za żywienie:
Śniadanie: 2,50zł
Obiad: 4zł
Podwieczorek: 1,50zł
Całodzienne wyżywienie razem: 8zł

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *