HARMONOGRAM KONSULTACJI W ROKU SZKOLNYM 2023/2024 r.

Procedura funkcjonowania Przedszkola nr 2 z oddziałami integracyjnymi „Słoneczko”

w Brzeszczach w czasie trwającej epidemii COVID-19.

Podstawa prawna: Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego  z dnia 19 listopada 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej  i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydane na podstawie art.8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2019r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374 i 567)

 1. W przedszkolu działa grupa licząca odpowiednio 25 i 15 dzieci, w wyznaczonej i stałej sali ( 1,5 m2 na dziecko)
 2. Grupą dzieci opiekuje się niezmiennie 2 nauczycieli wyznaczonych przez dyrektora
  i 1 pracownik obsługi.
 3. W sali, w której przebywają dzieci zostają usunięte przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować ( np. dywany, zabawki pluszowe, puzzle, bajki, pacynki). Pozostałe  rzeczy należy myć, czyścić lub dezynfekować.
 4. Dzieci nie przynoszą ze sobą żadnych zabawek z domu. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Dzieci te nie mogą udostępniać swoich zabawek innym dzieciom natomiast rodzice dbają o regularne czyszczenie i dezynfekcję przynoszonych do przedszkola zabawek.
 5. Pracownik obsługi przebywający z grupą dzieci zobowiązany jest wietrzyć salę
  co najmniej raz na godzinę,  w razie potrzeby także w czasie zajęć.
 6. Opiekunowie i pracownicy powinni zachowywać dystans społeczny między sobą,
  w każdej przestrzeni podmiotu, wynoszący min.1,5 m.
 7. Personel kuchenny nie powinien kontaktować się z dziećmi oraz personelem opiekującym się dziećmi.
 8. Rodzice /opiekunowie przyprowadzający, odbierający dziecko mogą wchodzić z dziećmi do przestrzeni wspólnej podmiotu, z zachowaniem zasady – 1 rodzic z dzieckiem lub w odstępie od kolejnego rodzica z dzieckiem 1.5 m, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności( osłona ust i nosa, dezynfekcja rąk lub rękawiczki ochronne).  
 9. Rodzice  zobowiązani są wypełnić oświadczenie, który muszą przynieść w pierwszym dniu pobytu dziecka w przedszkolu.
 10. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający i odbierający dzieci do/ z przedszkola mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników podmiotu jak i innych dzieci i rodziców wynoszący 1.5 m.
 11. W przypadku odbywania przez dziecko okresu adaptacyjnego, rodzic może przebywać w placówce w przestrzeni wspólnej z zachowaniem wszelkich środków ostrożności, tylko osoba zdrowa, w której domu nie przebywa osoba w izolacji  Należy jednak ograniczyć dzienną liczbę rodziców/opiekunów dzieci odbywających okres adaptacyjny do minimum.
 12. Do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 13. Dzieci są przyprowadzane do przedszkola i odbierane z niego przez osoby zdrowe, zabezpieczone  maseczkami. Jeżeli w domu przebywa osoba  w izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do podmiotu.
 14. Telefony do placówki są podane na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej przedszkola.
 15. Do pracy w przedszkolu mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną.
 16. Należy przestrzegać regularnego mycia rąk wodą z mydłem przez pracowników
  i dzieci, szczególnie po przyjściu do przedszkola, przed jedzeniem, po skorzystaniu
  z toalety.
 17. Osobom wchodzącym do przedszkola umożliwia się obligatoryjną dezynfekcję rąk
  w przedsionku przed wejściem do szatni.
 18. Ogranicza się przebywanie osób trzecich w przedszkolu do niezbędnego minimum,
  z zachowaniem wszelkich środków ostrożności ( maseczka, rękawiczki ochronne, dezynfekcja rąk).
 19. Pomiar temperatury dokonuje się dziecku w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych ( należy uzyskać zgodę od rodzica na pomiar dziecku temperatury).
 20. W razie niepokojących objawów choroby dziecka, zostaje ono odizolowane
  do wyznaczonego w przedszkolu izolatorium z zapewnieniem minimum 2 m. od innych osób, a rodzic natychmiast powiadomiony, w celu pilnego odebrania dziecka      z podmiotu. Rodzic jest zobowiązany do niezwłocznego odebrania telefonu z przedszkola, którego numer podał w oświadczeniu, umożliwiając szybką ścieżkę kontaktu.
 21.  Organizuje się wyjścia na spacer, przy zachowaniu odległości od osób trzecich lub  do ogrodu przedszkolnego przy zachowaniu zmienności grup.
 22. Sprzęt na placu zabawa powinien być regularnie czyszczony z użyciem detergentu lub dezynfekowany.
 23. Prowadzony jest monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji toalet, powierzchni dotykowych – poręczy, klamek, włączników, stolików, krzesełek, blatów.
 24. Przeprowadzając dezynfekcję należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji.
 25.  W łazienkach wywieszone są plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rak – instrukcje.
 26. Personel opiekujący się dziećmi i pozostali pracownicy mogą używać indywidualnych środków ochrony osobistej.
 27. Przy organizacji żywienia wprowadza się obok warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa dodatkowe zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia epidemiologicznego – mycie i dezynfekcja stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.  

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *