Rekrutacja do przedszkoli na terenie Gminy Brzeszcze

na rok szkolny 2022/2023

Informujemy, iż rekrutacja do przedszkoli publicznych na terenie Gminy Brzeszcze, dla których organem prowadzącym jest Gmina Brzeszcze rozpoczyna się w następujących terminach:

Dla dzieci kontynuujących wychowanie przedszkolne:

W dniach od 21 lutego 2022 r. do dnia 28 lutego 2022 r. do godz.16.00 należy złożyć w przedszkolu do którego obecnie uczęszcza dziecko deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym 2022/2023.

Dla nowych dzieci ubiegających się o przyjęcie do przedszkola po raz pierwszy:

Od dnia 2 marca 2022 r. zostanie udostępniona w systemie NABO do wglądu dla rodziców i opiekunów oferta przedszkoli, ale bez możliwości logowania się.

Rekrutacja w systemie elektronicznym NABO rozpocznie się w dniu 3 marca 2022 r. od godz. 10.00. i będzie trwać do 18 marca 2022 r. do godz.23.59), po czym system zostanie zamknięty.

W celu dokończenia rekrutacji elektronicznej należy wydrukować i podpisać wniosek złożony w systemie NABO i wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów złożyć go w przedszkolu pierwszego wyboru w nieprzekraczalnym terminie do 21 marca 2022r. do godz.16.00

Poniżej link do strony dla rodziców-zgłoszenia dzieci w systemie NABO

Link ten będzie zaktualizowany i aktywny dopiero od dnia 2 marca 2022 r.

https://przedszkola-brzeszcze.nabory.pl/

Załączniki do pobrania:

1/Zarządzenie nr 11/2022 Burmistrza Brzeszcz w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym  oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Brzeszcze na rok szkolny 2022/2023.

2/ kryteria rekrutacji do przedszkoli na rok szkolny 2022/2023

Rekrutacja do klas I szkół podstawowych

na terenie Gminy Brzeszcze

na rok szkolny 2022/2023

Informujemy, iż rekrutacja do klas I szkół podstawowych na terenie Gminy Brzeszcze, dla których organem prowadzącym jest Gmina Brzeszcze będzie odbywała się w dniach od 21 lutego 2022 r. do dnia 1 kwietnia 2022 r.

Rodzice/opiekunowie prawni powinni zgłosić się w ww. terminie do dyrektora szkoły w celu złożenia wniosku o przyjęcie dziecka do szkoły podstawowej w roku szkolnym 2022/2023.

Kryteria rekrutacji do przedszkoli

prowadzonych przez Gminę Brzeszcze

w roku szkolnym 2022/2023

Podczas rekrutacji obowiązują dwa rodzaje kryteriów:

I. Kryteria ustawowe-MEN ( zgodnie z art.131 ust. 1-3 ustawy  z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe ( Dz.U. z 2021 r. poz. 1082) brane pod uwagę na I etapie rekrutacji:

1. Do publicznego przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na  terenie Gminy Brzeszcze.

2. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, o którym mowa w ust. 1, niż liczba wolnych miejsc w publicznym przedszkolu, są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

1) wielodzietność rodziny kandydata;

2) niepełnosprawność kandydata;

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

3. Kryteria, o których mowa w ust. 2, mają jednakową wartość.

II. Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmujemy kryteria lokalne zapisane w Uchwale nr VII/38/2015 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Brzeszcze oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

1) Dziecko, którego oboje rodzice /opiekunowie prawni pozostają w stosunku pracy, stale świadczą usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą -kryterium stosuje się również do rodzica opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko – liczba punktów: 5.

2) Dziecko,którego oboje rodzice/opiekunowie prawni mieszkają na terenie Gminy Brzeszcze i rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych jako miejsce zamieszkania wskazują Gminę Brzeszcze-kryterium stosuje się również do rodzica opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko –liczba punktów: 4.

3) Dziecko, którego jedno z obojga wychowujących go rodziców pozostaje w stosunku pracy, świadczy stale usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczy się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą – liczba punktów: 1.

III. Pozostałe kryteria:

-dzieci spoza Gminy Brzeszcze mogą brać udział tylko w rekrutacji uzupełniającej pod warunkiem, że są wolne miejsca. Pierwszeństwo w rekrutacji do przedszkola mają dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Brzeszcze.

– na ostanie miejsca w przedszkolu będzie odbywało się losowanie przez system NABO.

IV. Linki:
– strona logowania dla placówek i JST: https://brzeszcze.pabs.pl/platforma/
– strona dla rodziców: https://przedszkola-brzeszcze.nabory.pl/

Strona dla rodziców będzie aktualizowana na bieżąco, a podany link do logowania będzie aktywny dopiero od 2 marca 2022 r. do zapoznania się z ofertą przedszkoli, a od 3 marca 2022 r. od godz.10.00 do logowania.


Rekrutacja w programie NABO która zgodnie z harmonogramem rozpoczyna się w czwartek 3 marca 2022 r. od godz.10.00.

System zostanie zamknięty w dniu 18 marca 2021 r. o godz. 23.59.

W celu dokończenia rekrutacji należy wydrukować i podpisać wniosek złożony w systemie NABO i wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów złożyć go w przedszkolu pierwszego wyboru w nieprzekraczalnym terminie do 21 marca 2021 r. do godz.16.00.


UWAGA! REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI 2022/2023 R.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *